Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van:
Truckparts B.V.
Spaceshuttle 6-C
3824 ML Amersfoort
Inschrijfnummer K.v.K. voor Gooi-, Eem- en Flevoland: 09055623

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en
verkoop alsmede op alle overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden, zoals montage-,
onderhouds-, en/of reparatiewerkzaamheden van Truckparts B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te
noemen “Truckparts”.
2. De koper respectievelijk opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of
enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
4. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle door Truckparts te verkopen
assen, versnellingsbakken, motoren, onderdelen en overige materialen alsmede de voor de uitvoering
van overeengekomen werkzaamheden te gebruiken assen, versnellingsbakken, motoren, onderdelen
en overige materialen.
5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
6. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie
hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
7. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen
na- en deelbestellingen en vervolg- en deelopdrachten.
8. Indien Truckparts deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft
gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Truckparts hoeft dan de algemene
voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van
toepassing te laten zijn.
Artikel 2: Aanbod, offertes
1. Ieder aanbod en elke offerte van Truckparts is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn.
Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend
aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Truckparts het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen
2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De in een aanbod, offerte of prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en
eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van
ingeschakelde derden.
3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Truckparts niet tot levering van een deel van de
aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze
informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Truckparts het recht de
opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
5. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of
vervolgopdrachten.6. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van capaciteiten, eigenschappen,
afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website
van Truckparts zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de
wederpartij geen rechten ontlenen.
7. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van Truckparts en moeten op eerste verzoek op
kosten van de wederpartij aan Truckparts worden geretourneerd.
Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten
1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Truckparts heeft geaccepteerd,
ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie
van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien
Truckparts schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Truckparts is pas gebonden aan:
a. een bestelling of opdracht zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Truckparts - zonder tegenwerping van
de wederpartij - met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.
Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven
1. Tenzij partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Truckparts de overeengekomen
werkzaamheden verrichten tegen een vaste vergoeding.
2. De wederpartij kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst tot het verrichten van reparatie- of
onderhouds werkzaamheden van Truckparts een indicatie verlangen van de hiervoor verschuldigde
prijs of vergoeding. Indien de bij benadering opgegeven prijs of vergoeding met meer dan 20% dreigt
te worden overschreden, zal Truckparts hierover contact opnemen met de wederpartij teneinde de
meerkosten te bespreken.
3. Truckparts heeft het recht een overeengekomen vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de
uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet
goed werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan Truckparts, en in redelijkheid niet van
haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
4. Indien partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Truckparts de vergoeding
berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen of het
gebruikelijke uurtarief van Truckparts.
5. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met
vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen
tijdstippen.
6. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te
vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft Truckparts het recht een toeslag te
berekenen over het uurtarief.
7. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte
uren, is de urenregistratie van Truckparts bindend.
8. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor
Truckparts (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en
regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de
benodigde materialen en/of onderdelen, heeft Truckparts het recht de overeengekomen prijzen
dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.Artikel 5: Inschakeling derden
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Truckparts vereist, mag zij bepaalde
leveringen of werkzaamheden door derden laten verrichten.
Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij
1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie, documenten e.d. tijdig op de
door Truckparts gewenste wijze aan Truckparts ter beschikking stelt;
b. eventuele door de wederpartij aan Truckparts verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn
van virussen en defecten;
c. hij de voertuigen of overige zaken waaraan de werkzaamheden dienen te worden verricht op de
overeengekomen dag en het overeengekomen tijdstip aan Truckparts ter beschikking stelt.
2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte informatie, documenten e.d. juist en
volledig en authentiek zijn en vrijwaart Truckparts voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het
niet juist, authentiek en/of volledig zijn van de informatie, documenten e.d..
3. Truckparts zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen aan
derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
4. Het risico van een voertuig of de overige zaken van de wederpartij die Truckparts in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft, blijft berusten bij de wederpartij. De wederpartij is
verplicht dit voertuig of deze zaken zelf adequaat te verzekeren. Hetzelfde geldt voor eigendommen
van de wederpartij die zich in voornoemd voertuig bevinden op het moment dat de wederpartij deze
aan Truckparts ter beschikking stelt.
5. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Truckparts gerechtigd de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn
verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor
het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor
rekening en risico van de wederpartij.
6. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Truckparts nalaat van de wederpartij nakoming
te verlangen, tast dit het recht van Truckparts om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen
niet aan.
Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen
1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien
Truckparts haar (op)leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij haar
schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
2. Truckparts is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere deellevering
of -prestatie afzonderlijk dan wel periodiek kan worden gefactureerd.
3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het
moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of het terrein van Truckparts verlaten of
Truckparts aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
4. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op
een door Truckparts te bepalen wijze. Truckparts is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan
ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport.
5. Indien Truckparts de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het
moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter
beschikking staan. Truckparts bezorgt zelf alleen binnen Nederland (echter niet op de
Waddeneilanden en in Zeeuws Vlaanderen).6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de
bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden
afgehaald, heeft Truckparts het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan.
De wederpartij moet Truckparts binnen een door Truckparts te stellen termijn na kennisgeving van de
opslag in staat stellen de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog
afhalen.
7. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn
afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Truckparts heeft dan het recht de
overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te
ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor Truckparts een verplichting tot
vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting
van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of
andere schade of het recht van Truckparts alsnog nakoming te vorderen.
8. Een overeengekomen (op)leveringstermijn gaat pas in op het moment dat Truckparts alle voor de
levering of uit te voeren werkzaamheden noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen
(vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de
leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.
Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst
1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken
wordt vertraagd doordat:
a. Truckparts niet tijdig alle noodzakelijke informatie, documenten e.d. van de wederpartij heeft
ontvangen;
b. Truckparts niet tijdig over het voertuig of de overige zaken waaraan de werkzaamheden verricht
dienen te worden kan beschikken;
c. Truckparts niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft
ontvangen;
d. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
heeft Truckparts recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs
voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals
eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. Truckparts zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor
overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden
verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden
bespoedigd, is Truckparts gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in
rekening te brengen bij de wederpartij.
3. Truckparts wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante
wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de
uitvoering van de overeenkomst gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen
verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als
gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden
uitgevoerd, zal Truckparts met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst.
Truckparts zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de
overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering
van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Truckparts in ieder geval
recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.Artikel 9: Inruil/aankoop van zaken
1. Wanneer partijen zijn overeengekomen dat de wederpartij bij aankoop van een zaak bij Truckparts
tevens een zaak zal inruilen of verkopen, blijft de in te ruilen of te verkopen zaak voor rekening en
risico van de wederpartij tot op het moment van aflevering. Onder het moment van aflevering wordt in
het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de in te ruilen of te
verkopen zaak op het terrein van Truckparts aankomt.
2. De wederpartij is tot het moment van aflevering aansprakelijk voor alle kosten van onderhoud,
eventuele schades, verlies en/of waardevermindering van de in te ruilen zaak.
3. Truckparts is niet gebonden aan de overeengekomen inruil- of inkoopprijs indien de feitelijke aflevering
van de in te ruilen of in te kopen zaak - al dan niet door een vertraging in de door Truckparts bij
benadering opgegeven levering van de aangekochte zaak - op een later tijdstip valt dan
overeengekomen of verwacht. In dat geval kan een tussen partijen vooraf overeengekomen
percentage bij wijze van afschrijving op de inruil- of inkoopprijs worden gehanteerd.
4. De wederpartij garandeert dat de door hem in te ruilen of te verkopen zaak vrij is van rechten en
aanspraken van derden, schadevrij is dan wel slechts sprake is van schade zoals tussen partijen is
overeengekomen, in deugdelijke en (verkeers)veilige staat verkeert en niet gemanipuleerd is.
5. De wederpartij is verplicht Truckparts alle relevante informatie met betrekking tot de in te ruilen of te
verkopen zaak te verstrekken, waarvan hij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat deze van belang
is voor Truckparts.
Artikel 10: Oplevering, goedkeuring
1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het verrichten van werkzaamheden en partijen geen
expliciete oplevertermijn zijn overeengekomen, is Truckparts gehouden de wederpartij mede te delen
dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn en het voertuig of de zaak waaraan de
werkzaamheden zijn verricht gebruiksklaar is.
2. Het resultaat van door Truckparts verrichte werkzaamheden wordt geacht conform de overeenkomst
te zijn opgeleverd, indien de wederpartij dit resultaat heeft gecontroleerd en de opleverstaat of
werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
3. Het resultaat van de werkzaamheden wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn
opgeleverd, indien de wederpartij het voertuig of de zaak waaraan de werkzaamheden zijn verricht in
gebruik heeft genomen en binnen een termijn van 2 weken na de ingebruikname niet heeft
gereclameerd bij Truckparts.
4. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij
ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het voertuig of de zaak,
hebben geen invloed op de oplevering van het resultaat van de door Truckparts verrichte
werkzaamheden.
5. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, defecten,
onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het resultaat van de werkzaamheden constateert, zijn hierop
de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.
Artikel 11: Klachten en retourzendingen
1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare
gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende
bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken,
defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan Truckparts melden, gevolgd door
een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht
in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.2. Overige klachten over de geleverde zaken moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de
overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Truckparts worden gemeld. Indien geen expliciete
garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking - doch uiterlijk
binnen een door Truckparts gestelde (garantie)termijn na oplevering - aan Truckparts worden gemeld,
gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen (garantie)termijn is
overeengekomen, geldt een (garantie) termijn van 3 maanden. Bij gebreke van een dergelijke melding
worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Truckparts is
gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. Alle gevolgen van het niet direct
melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij.
5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
6. De wederpartij moet Truckparts in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante
informatie aan Truckparts verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending
noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond
blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
7. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Truckparts te bepalen wijze en in de originele
verpakking of emballage.
8. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of
samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.
Artikel 12: Garanties
1. Truckparts zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en
conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze
leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen
werd overeengekomen.
2. Truckparts staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en
deugdelijkheid van het geleverde. Indien voor de door Truckparts geleverde zaken door de fabrikant of
leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
Truckparts zal de wederpartij hierover informeren.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde onderdelen en materialen
baseert Truckparts zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze onderdelen en
materialen verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde onderdelen en
materialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze
tussen partijen gelden. Truckparts zal de wederpartij hierover informeren.
4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, staat Truckparts niet in voor eventuele
verklaringen of toezeggingen van de fabrikant of leverancier van de geleverde zaak, bijvoorbeeld met
betrekking tot prestaties zoals het brandstofverbruik, CO2-uitstoot, vermogen e.d.
5. Gebreken die het gevolg zijn van door of namens de wederpartij aan de geleverde zaken of aan
onderdelen van deze zaken doorgevoerde wijzigingen van technische aard vallen niet onder de
garantie, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. Garantie op gebruikte zaken, onderdelen en/of materialen, zoals ruilonderdelen e.d. is uitgesloten,
tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien wel garantie op gebruikte onderdelen of
zaken wordt gegeven, geldt dit uitsluitend voor de onderdelen of zaken zelf, niet voor de te verrichten
werkzaamheden die met de vervanging of reparatie gemoeid zijn. Deze werkzaamheden worden
tegen het gebruikelijke tarief in rekening gebracht bij de wederpartij.
7. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt
van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert Truckparts slechts dat de zaken geschikt zijn
voor dit doel indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.8. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen
prijs nog niet heeft voldaan.
9. Bij een terecht beroep op de garantie zal Truckparts - naar haar keuze - kosteloos zorg dragen voor
herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de
overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van
het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Truckparts gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen
aanvaardt Truckparts geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Truckparts alleen aansprakelijk voor directe schade.
Iedere aansprakelijkheid van Truckparts voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of
geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van
de schade.
4. Indien Truckparts aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de
schadevergoedingsplicht van Truckparts altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar
assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de
schade niet onder een door Truckparts gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van
Truckparts beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
5. De wederpartij moet Truckparts uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of
bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
6. Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar,
dan is Truckparts verantwoordelijk voor een correcte verwerking of montage, echter in geen geval voor
de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.
7. Truckparts is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie
indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of
namens Truckparts verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Truckparts verstrekte
informatie;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
e. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Truckparts adviseerde en/of wat
gebruikelijk is;
f. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
g. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan
het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Truckparts.
8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit
voortvloeiende schade en vrijwaart Truckparts uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot
vergoeding van deze schade.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Truckparts of het leidinggevend personeel op
directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend
in deze gevallen zal Truckparts de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden
jegens de wederpartij.Artikel 14: Betaling
1. Truckparts heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling
van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling vindt contant bij aflevering/bij bestelling plaats. Indien partijen betaling na ontvangst van een
factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 8 dagen na de factuurdatum
plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat
de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft
gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of
geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Truckparts een
vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de
hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. Indien na aanmaning door Truckparts betaling alsnog uitblijft, heeft Truckparts bovendien het recht
aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van
het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Truckparts het recht de overeenkomst,
zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit
de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een
deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Truckparts eveneens indien zij
al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de
kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Truckparts eerst in mindering gebracht op alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij
de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
7. De wederpartij mag de vorderingen van Truckparts niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen
die hij op Truckparts heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van
betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
1. Truckparts behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te
leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen aan Truckparts
heeft voldaan.
2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de
zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband
houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming
van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke
incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij
zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud
rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het
eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de
normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op
enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een
financier brengen.
6. De wederpartij moet Truckparts direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of
overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als
identificeerbaar eigendom van Truckparts bewaren.
8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die
onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Truckparts op eerste
verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Truckparts een beroep doet
op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Truckparts en haar werknemers het onherroepelijk recht toe
het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug
te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Truckparts op vergoeding van schade, gederfde winst
en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke
verklaring, te ontbinden.
Artikel 16: Retentierecht
1. Truckparts heeft het recht de teruggave van voertuigen of zaken van de wederpartij die Truckparts
voor montage, onderhoud of reparatie onder zich heeft op te schorten indien en gedurende de periode
dat:
a. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan deze voertuigen of zaken niet of niet
volledig heeft voldaan;
b. de wederpartij de kosten van eerdere door Truckparts verrichte werkzaamheden aan de
voertuigen of zaken niet of niet volledig heeft betaald;
c. de wederpartij andere opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met
Truckparts niet of niet volledig heeft betaald.
2. Truckparts is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit
het door haar uitgeoefende retentierecht.
Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
1. Truckparts heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een
schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens
vermogen of delen ervan verliest.
2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de)
overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
Artikel 18: Overmacht
1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Truckparts, heeft Truckparts het recht de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van
haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van Truckparts wordt in het kader van deze algemene voorwaarden
verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Truckparts, van de door haar ingeschakelde derden
of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Truckparts.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Truckparts zullen onder
meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Truckparts en/of van de wederpartij of
dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval
van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals
door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen
e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de
wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Truckparts tot aan dat moment nakomen.
Artikel 19: Annulering, opschorting
1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil
annuleren, is hij aan Truckparts een door Truckparts nader te bepalen schadevergoeding
verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Truckparts gemaakte kosten en haar door de
annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Truckparts heeft het recht de
schadevergoeding te fixeren en - naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen - 20 tot
100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart
Truckparts voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
3. Truckparts heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de
wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat
moment gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Truckparts deze bij de wederpartij in rekening
brengen. Truckparts mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte
kosten bij de wederpartij in rekening brengen.
5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden
hervat, heeft Truckparts het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij
te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur
wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Truckparts
vergoeden.
Artikel 20: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op de tussen Truckparts en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Truckparts
is gevestigd, zij het dat Truckparts altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de
bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Truckparts het recht er voor te kiezen het
geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd
is.
Datum: 25 mei 2012

#replace title#